لیست کشیک وکلا و کارآموزان مشاور دهنده


روز تاریخ اسامی وکلای مشاوره دهنده اسامی کارآموزان مشاوره دهنده
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - محمد دهقان نژاد(اول) - آذر صفر آبادی فراهانی(دوم)
یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ - الهه جمشیدی(اول) - عماد شمسی(دوم)
دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ - معصومه حاجی آبادی(اول) - فاطمه مهدی(دوم)